Patronat Ramon Llull
Patronat Ramon Llull > La NEORL > Volums publicats

Volums publicats

I. Llibre de virtuts e de pecats, ed. Fernando Domínguez (1990, primera edició; 2008, segona edició, revisada)comprar

Acabada a Mallorca el gener del 1313, es tracta d’una obra amb una doble intenció didàctica i homilètica; s’adreça tant a clergues com a laics interessats per l’educació religiosa i la renovació moral del poble. Constitueix la formulació definitiva de l’original teoria lul·liana de l’art de predicar, el final d’un llarg procés reflexiu sobre els problemes de la comunicació tal i com es plantejaven a l’entorn medieval. Aquesta és la primera edició del text català.

II. Llibre del gentil e dels tres savis, ed. Antoni Bonner (1993, primera edició; 2001, segona edició; 2015, tercera edició revisada).comprar

Escrit entre 1274 i 1276, presenta tres savis —un jueu, un cristià i un musulmà— que intenten persuadir un gentil de la veritat de les seves fes respectives. Els arguments són presentats amb una cortesia exquisida. I aquest aspecte —tan remarcable en les discussions interreligioses al segle XIII com al XXI— arriba al punt que els savis, al final del llibre, tot i que l’Art permet demostrar que la veritat es correspon amb la fe cristiana, demanen al gentil que no els declari quina ha estat la religió triada per ell, a fi de poder aprofundir en les seves discussions tan interessants i instructives. Aquesta és la primera edició crítica de l’obra.

III. Llibre dels articles de la fe, ed. Antoni Joan Pons; Què deu hom creure de Déu, ed. Jordi Gayà; Llibre contra Anticrist, ed. Gret Schib (1996).comprar

Aquest volum ofereix tres exposicions de la fe cristiana que daten de diferents èpoques de la producció lul·liana. La primera (1296), inèdita en la versió catalana, és una de les obres lul·lianes més copiades i impreses; presenta sistemàticament els articles de la fe. La segona (1302), inèdita fins ara, pretén fornir als laics que van entre musulmans de les armes doctrinals necessàries per defensar la fe cristiana. La darrera (1275-76) vol mostrar que les raons necessàries de Llull també podrien ser una arma efectiva contra les temptacions de l’Anticrist.

IV. Lògica nova, ed. Antoni Bonner (1998).comprar

La lògica de Llull, escrita el 1303, és nova perquè està bastida sobre l’Art; pretén reglar la correcció, no del llenguatge, sinó de la nostra comprensió de la realitat, cosa que constitueix una pretensió bastant insòlita en la història de la lògica. El llenguatge esdevé secundari respecte de l’ontologia, la lògica respecte de la metafísica. L’univers el coneixement del qual Llull pretén ordenar és d’un realisme extrem: la realitat platònica del concepte gènere, per exemple, sosté tots els altres gèneres, i fins l’espècie rep el seu ésser del gènere. És la primera edició de la versió catalana del text.

V. Començaments de medicina, Tractat d’astronomia, ed. Lola Badia (2002).comprar

Es tracta de les dues úniques monografies científiques lul·lianes que tenen testimonis catalans antics. Tant la primera obra (1274-83) com la segona (1297) presenten l’encaix entre els principis de les disciplines corresponents, formulats per la tradició (els ‘antics principis’), i els principis derivats de les Arts de Ramon, de manera que el metge o l’astròleg es trobin guiats en l’exercici de les respectives especialitats per un model teòric que els ha de permetre d’inserir el nucli racional de les seves activitats en el quadre general del coneixement.

VI. Començaments de filosofia, ed. Fernando Domínguez (2003).comprar

Aquesta obra va ser iniciada a París el 1299 i acabada l'any següent a Mallorca; quan Llull va arribar a la capital francesa diverses tendències especulatives agitaven les aigües dels filòsofs professionals. El present volum és la presentació i la defensa d'uns principis filosòfics concebuts constitutivament i necessària en avinença amb els principis de la teologia. El text està redactat amb el rigor propi de la geometria i defuig tota bellesa supèrflua per acostar-se a una versió nua de la veritat. Primera edició de la versió catalana.

VII. Doctrina pueril, ed. Joan Santanach (2005).comprar

Ramon Llull va escriure la Doctrina pueril entre els anys 1274 i 1276. Malgrat que sigui un dels primers llibres que va redactar després de l'Art abreujada d'atrobar veritat, es tracta d'un text en què la presència d'elements artístics és molt escassa. Llull el va concebre com un instrument per tal d'adoctrinar aquelles persones —infants, però també adults— que no disposaven d'una bona formació doctrinal i intel·lectual, a les quals, abans de res, calia donar unes nocions mínimes sobre la doctrina cristiana i sobre alguns aspectes que podríem qualificar de cultura general.

VIII. Romanç d'Evast e Blaquerna, ed. Albert Soler i Joan Santanach (2009). comprar

El Romanç d’Evast e Blaquerna, acabat a Montpeller cap a 1283, és l’obra de Ramon Llull més fàcilment homologable amb una novel·la. De fet, el seu títol remet a la voluntat de l’autor d’entroncar amb la tradició narrativa romànica. Tot i així, el geni creador de Ramon converteix aquesta obra en un producte difícil d’etiquetar. La diversitat d’informacions, d’aplicacions i d’intencions que conté apunten a la seva ambició d’obtenir un text en què qualsevol lector trobi el que busca: ensenyaments propis per al seu estament, per al seu estat de vida o per a la seva professió, consells útils per a tota ocasió (l’educació dels infants o dels joves, la mort, el matrimoni, la caritat, les bones maneres, els negocis...), sermons aplicables a moltes circumstàncies, un tresor d’exemples didàctics, ficció edificant i distracció sempre honesta, etc. Això sense passar per alt que el Blaquerna conté el “Llibre d’amic e amat”, un opuscle místic i didàctic adreçat a contemplatius. La present edició crítica és la primera que té en compte la totalitat de la tradició manuscrita i impresa, en català, occità, francès i llatí.

IX. Llibre de Déu, Llibre de l’és de Déu i Llibre de coneixença de Déu, ed. Guillem A. Amengual (2010). comprar

Les tres obres que es publiquen en aquest volum van ser escrites per Ramon Llull a Mallorca entre setembre i desembre de l'any 1300; feia poc que havia retornat a la seva illa natal després de vint anys d'absència. Totes tres, de caràcter eminentment teològic, foren compostes originalment en català amb la voluntat d'exposar la seva concepció de Déu, del dinamisme trinitari i de la primacia de l'acció en l'ésser de la divinitat. Aquesta és la primera edició filològica de les tres obres en la seva versió catalana; pren com a text base el d'un còdex contemporani del mateix Llull.

X. Llibre de meravelles, volum I (llibres I-VII), ed. Lola Badia (dir.), Xavier Bonillo, Eugènia Gisbert, Montserrat Lluch (2011). comprar

El Llibre de meravelles és una ambiciosa novel·la didàctica que Ramon Llull va escriure durant la seva primera estada a París, entre l’any 1287 i el 1289. El protagonista, Fèlix, nom amb el qual també es designa correntment l’obra, és un pelegrí que observa la realitat descobrint amb dolorosa sorpresa la distància que separa la conducta humana de l’ordre diví de la creació. Els viatges de Fèlix proposen un recorregut pel saber enciclopèdic del segle XIII, de manera que els deu apartats de l’obra coincideixen amb els subjectes de l’Art de Ramon: Déu, els àngels, el cel, els elements, les plantes, els metalls, les bèsties, l’home, el paradís i l’infern. Aquest primer volum de l’edició de l’obra comprèn els llibres I-VII, i es tanca amb el celebrat apòleg polític que coneixem com a “Llibre de les bèsties”. La present edició crítica és la primera que té en compte la totalitat de la tradició manuscrita en català i en occità.

XI. Hores de nostra dona Santa Maria. Desconhort de Nostra Dona, ed. Simone Sari (2012). comprar

Les Hores de nostra dona Santa Maria (vers 1292) i el Desconhort de Nostra Dona (escrit entre 1293 i 1295) són dues composicions poètiques que posen de manifest el fervor marià de Ramon Llull. Les Hores estan destinades a glossar les lloances de la Mare de Déu i són un intent original de substituir l'ofici diví marià amb una obra basada en l'Art lul·liana. El Desconhort, d'altra banda, pertany al gènere del planctus Mariae, del qual hi ha nombroses mostres en llatí i en diverses llengües romàniques als segles XII i XIII; emmarcat en la litúrgia de la setmana santa, té com a objectiu evocar dramàticament la passió de Crist i dóna un paper central al punt de vista de Maria. La present edició ofereix un text que respecta la llengua dels manuscrits que han transmès ambdues obres i que, contra el que s'ha pensat tradiciionalment, s'ajusta als cànons de la producció poètica occitanocatalana dels segles XIII-XIV.

XII. Llibre d'intenció, ed. Maria I. Ripoll (2013). comprar

Entre la redacció de la Doctrina pueril i del Romanç d’Evast e Blaquerna, Ramon Llull dedicava al fill (i per extensió, al laic cristià) el Llibre d’intenció (vers 1276), un tractat monogràfic, relativament breu, sobre la teoria de les finalitats (o de la doble intenció), fonamental en tota la producció lul·liana. La primera intenció es refereix a la causa final o objectiu. La segona intenció són els mitjans per aconseguir aquest fi. En invertir-les o confondre-les, l’home actua lliurement contra l’ordre natural, diví, la qual cosa és l’origen del pecat. El Llibre d’intenció esdevé, així, una mena de manual d’ús específic per ordenar correctament les intencions. L’obra va ser àmpliament difosa a Mallorca, a Catalunya i a Castella, al llarg de tota l’Edat Mitjana. Com a conseqüència de l’auge entre els lectors medievals (mercaders, cavallers i clergues, especialment), actualment se’n conserven quinze còpies catalanes manuscrites (que daten dels segles XIV a XVIII) i setze còpies llatines (entre les quals la còpia més antiga de tota la tradició, la que va pertànyer a Pere de Llemotges, de vers 1289), a més de tenir constància d’una traducció al castellà del s. XV. La present edició és la primera que té en compte tota la tradició manuscrita i impresa catalana, contrastada puntualment amb els manuscrits llatins de major autoritat.

XIII. Llibre de meravelles, volum II (llibres VIII-X) ed. Lola Badia (dir.), Xavier Bonillo, Eugènia Gisbert, Anna Fernàndez Clot, Montserrat Lluch (2014). comprar

Aquest volum completa el volum X de la NEORL perquè s’hi conclou l’edició crítica dels darrers tres llibres (VIII-X) del Llibre de meravelles. El llibre VIII traça un mapa complex dels trets físics i morals de l’home, i es complementa perfectament amb els dos llibres següents, el IX i el X, que tracten sobre la glòria del paradís i la pena de l’infern respectivament.

XIV. Llibre de contemplació en Déu, vol. I (Llibres I-II) ed. Antoni I. Alomar (dir.), Montserrat Lluch, Aina Sitjes, Albert Soler (2015). comprar

La present edició és la primera que té en compte tota la tradició manuscrita catalana i la primera que es basa en el còdex lul·lià princeps (1280), conservat a la Biblioteca Ambrosiana de Milà, un dels més antics de tota la literatura catalana. Reprodueix la primera versió del Llibre de contemplació, prèvia a la revisió que Llull en va fer en la traducció llatina de l'obra.

XV. Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament, ed. Francesc Tous Prieto (2018). comprar

La present edició dels Mil proverbis (1302) i dels Proverbis d'ensenyament (1309?) s'ha beneficiat d'un estudi sistemàtic d'aquest gènere en l'obra de Llull, fins ara parcialment desatès, i és la primera que té en compte la totalitat de la tradició textual de cada col·lecció. 

XVI. Medicina de pecat, ed. Anna Fernàndez-Clot (2019). comprar

La present edició de la Medicina de pecat és la primera que té en compte tota la tradició textual de la Medicina de pecat (catalana i llatina, del text complet i de parts que han tingut una difusió independent) i ofereix un text que respecta la llengua dels manuscrits més antics que l'han transmès.

XVII. Llibre de contemplació en Déu, vol. II (Llibre III, 1) ed. Antoni I. Alomar (dir.), Montserrat Lluch, Aina Sitjes, Albert Soler (2020). comprar

La present edició és la primera que té en compte tota la tradició manuscrita catalana i la primera que es basa en el còdex lul·lià princeps (1280), conservat a la Biblioteca Ambrosiana de Milà, un dels més antics de tota la literatura catalana. Reprodueix la primera versió del Llibre de contemplació, prèvia a la revisió que Llull en va fer en la traducció llatina de l'obra. 

© Patronat Ramon Llull

Aquest web es veu millor amb Firefox - Powered by CMSimple